Slovenská anabáze

Z Exotopedia
Přejít na: navigace, hledání


Autor: Pavlík Vladimír Název: Blahoslavení podvodníci v mene ponovembrovej legislatívy Zdroj: NN Ročník........: 0005/013 Str.: 002 Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
Úplný obsah:BLAHOSLAVENÍ PODVODNÍCI V MENE PONOVEMBROVEJ LEGISLATÍVY


Máme všetci v živej pamäti, s akými predvolebnými sľubmi nás začala ohlupovať nová garnitúra tzv. demokratov po novembri 1989. Eufóriou nadšení občania si v tom čase vlastne ani neuvedomili, že jednu garnitúru politických prostitútov a podvodníkov tu vymenila garnitúra druhá, im podobných, vo viacerých smeroch ešte horších.


Po získaní hlasov od voličov, miesto toho, aby pristúpili k naplneniu predvole bných sľubov, začali pracovať proti vlastným občanom. Jediní, ktorí ich tzv. p olitikou získali, boli zločinecké živly, podvodníci a nová garnitúra politicko -ekonomických zločincov.


Keď detektívna agentúra musí nahradzovať neschopnosť justície a orgánov činnýc h v trestnom konaní (podnadpis)


Viaceré detektívne agentúry, ktoré vznikli po novembri 1989, sa stali tŕňom v oku niektorým štátnym orgánom. Veď šľapať niekomu po "kurích okách" a usvedčov ať ich z neschopnosti, to predsa naše niektoré "nezávislé" súdy a orgány činné v trestnom konaní nemilujú. (Touto poslednou vetou nechcem všetkých hodiť do jedného vreca - pozn. V.P.)


Našim novinám sa podarilo získať zaujímavý prípad ohľadom Pavla MÁCHU, donedáv na žijúceho v Košiciach a od roku 1993 ako občana Českej republiky, na ktorom pracovala jedna z detektívnych agentúr.


Ako sa mi podarilo zistiť, v začiatkoch jej činnosti orgány polície a prokurat úry v dotyčnom meste veľmi ťažko znášali, ŽE SA DO ICH REMESLA MIEŠAL AJ NIEKT O INÝ. Keď však prišli na to, že v tejto agentúre nepracujú amatéri, ale právn e znalí odborníci, museli túto skutočnosť chtiac, nechtiac zobrať na vedomie. Napriek tomu však robia všetko preto, aby agentúrou PODANÉ TRESTNÉ OZNÁMENIA S POCHYBNILI, resp. vo veci vôbec NEKONALI.


Čo sa robí v mene nedokonalej legislatívy (podnadpis) Ponovembrové obdobie roku 1989 vedelo vo svoj prospech využiť aj viacero podvo dníkov, rady ktorých sa odvtedy aritmeticky rozšírili nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Orgány činné v trestnom konaní a následne "nezávislé" súdy nami esto toho, aby takýchto tiežpodnikateľov - podvodníkov patrične "odmenili" v s úlade s platnými zákonmi, ako je to bežné aj v iných demokratických krajinách, skôr a to doslovne naháňajú tých, KTORÍ SA OPRÁVNENE DOMÁHAJÚ SVOJICH PEŇAZÍ. Viacerí občania preto prestali veriť vo funkčnosť týchto štátnych inštitúcii p latených z ich daní a obracajú sa na súkromné detektívné služby, ktoré okrem i ného zabezpečujú aj deblokáciu, tzv. vymáhanie pohľadávok.


Ako začínal Pavel Mácha (podnadpis)


V metropole východného Slovenska v Košiciach istý čas navštevoval Vysokú vojen skú leteckú školu. V treťom ročníku štúdia prišiel na to, že natieračské práce v Elektromonte Košice, resp. načierno taxikárčiť je oveľa zaujímavejšie, ako počúvať prednášky na vysokej škole.


November 1989 ho nezaskočil a po krátkej "praxi" v susednom Rakúsku zistil, že na Slovensku vplyvom trhového hospodárstva zdraželo maslo a tak vo veľkom mno žstve a za lacné peniaze tento produkt dovážal z južných Čiech, ktorý odpredáv al košičanom pre nich za zaujímavú cenu.


Potom v krátkom čase založil v Košiciach na ulici generála Gestiloviča č. 2 fi rmu REFLEX, zameranú na distribúciu potravinových článkov, neskôr aj požičovňu automobilov. Pre "úspešný" chod svojej firmy objednával u rôznych dodávateľov tovar a služby, ZA KTORÉ PERNAMENTNE "ZABÚDAL" UHRÁDZAŤ FAKTÚRY O NEMALÝCH ČI ASTKACH.


Keď sa veritelia domáhali svojich nárokov, odkazoval ich na súdy, resp. odmiet ol vôbec o tom s nimi jednať. Neskôr sa presťahoval o niekoľko ulíc ďalej na M edenú č. 21, kde si kúpil pozemok v cene 3.1 mil. Sk (PENIAZE NA NÁKUP TOHTO P OZEMKU VEĽKODUŠNE POSKYTLA VÚB V KOŠICIACH) a pre zmenu si sám vytvoril s.r.o. pod názvom GALANT a to z príčin, ABY AJ TAKTO ZMIATOL SVOJICH VERITEĽOV. Mácha rozhodnutie súdov nerešpektoval (podnadpis)


Súdne spory Pavel Mácha v prevažnej miere prehrával, ale nič si z toho nerobil , VEDOMÝ SI NEFUNKČNOSTI VÝKONU TÝCHTO ROZHODNUTÍ. A ABY BOL INFORMOVANÝ AJ O PRÍPADNÝCH ĎALŠÍCH KROKOCH SVOJICH VERITEĽOV, ZAMESTNÁVAL U SEBA SAMOZREJME, Ž E NELEGÁLNE, AJ POLICAJTOV PZ SR.


Možno doteraz by mu išlo všetko tak bezproblémovo ako dovtedy, keby sa jeden z poškodených, ktorý mal v rukách právoplatný rozsudok Mestského súdu v Košicia ch zo dňa 23. 11. 1992 O POVINNOSTI ZAPLATENIA SUMY PAVLOM MÁCHOM VO VÝŠKE 149 600 Sk, vrátane trovov konania - si povedal, že si nenechá brnkať po nose. Keďže poškodený poznal situáciu v slovenskom súdnictve, obrátil sa na služby i stej detektívnej agentúry. Jej pracovníci následne zistili, že Pavel Mácha sa v Košiciach vlastne SKRÝVA a nebýva v mieste trvalého bydliska na Sokolovskej ulici, ale na byte istého Ing. A. Č. na Narcisovej ulici.


Prešetrovali sa Máchove tajné aktivity? (podnadpis) Ďalej zistili, že Pavel Mácha je tá osoba v ktorej prenajatej garáži v Košicia ch - Luník IX DOŠLO K VÝBUCHU POČAS JEJ OTVÁRANIA POLÍCIOU, nakoľko bolo podoz renie pre prechovávanie rôznych zbraní, PRIČOM SA JEDEN Z JEJ PRÍSLUŠNÍKOV ŤAŽ KO ZRANIL. Okrem toho, ŽE ZHOREL V MOTOROVOM VOZIDLE MERCEDES, ZA DOTERAZ NEJA SNÝCH OKOLNOSTÍ JEDEN Z JEHO PRIATEĽOV Z ČIAS VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTÚDII, VYHOREL MU NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU ROKU 1993 DOM V NIŽNOM KLATOVE PRI KOŠICIACH. PODĽA VŠ ETKÉHO VERITELIA NESPALI A AKO SA UKÁZALO, TÝCHTO MAL NEÚREKOM. A preto, aby nedošlo ujme na jeho zdraví, radšej sa zdržiaval mimo Slovenska. Okrem Čiech aj v Nemecku, Rakúsku, USA, Veľkej Británii. Určite, že obchody, k toré tam uzatváral a o KTORÉ ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ DOTERAZ NEPREJAVIL I ŽIADNY ZÁUJEM, NEMALI NIČ SPOLOČNÉHO S POTRAVINAMI, ANI S POŽIČIAVANÍM MOTOR OVÝCH VOZIDIEL. Jednalo sa s najväčšou pravdepodobnosťou o iný, oveľa lukratív nejší "tovar" pochádzajúci z bývalých krajín ZSSR a jeho registrovaná podnikat eľská aktivita v Košiciach bola len krycím manévrom.


Keď detektívna agentúra podala na Máchu trestné oznámenie (podnadpis) Po podaní trestného oznámenia detektívnou agentúrou na Pavla Máchu mu na Slove nsku začalo byť príliš teplo, nafingoval vykradnutie svojho sídla na Medenej u lici v Košiciach a zo dňa na deň sa vyparil do Čiech, kde v Strakoniciach mu ž ijú príbuzní. Aby však nebol len tak ľahko svojimi veriteľmi dosiahnuteľný, us adil sa pre zmenu v Prahe 10 - O ČOM V TOM ČASE NEMALA INFORMÁCIU ANI ÚSTREDNÁ EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA V ČR.


PREDTÝM VŠAK STAČIL PRESUNÚŤ ZO SLOVENSKA DO ČESKEJ REPUBLIKY A INDE 5 LEASING OVÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL ŠKODA FAVORIT 135, KTORÉ PRESTAL SPLÁCAŤ ISTEJ KOŠIC KEJ LEASINGOVEJ SPOLOČNOSTI, OD KTOREJ SI TIETO PRENAJAL EŠTE V ROKU 1992. Zár oveň sa šetrením detektívnych služieb zistilo, že Pavel Mácha mal vo svojom ro disku v Strakoniciach, na Letišti ďalšiu svoju firmu AIR CAR - požičovňa aut a prívesných vozíkov.


NA ÚČET TEJTO UŽ OD ZAČIATKU SVOJHO PODNIKANIA PRESÚVAL FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z O SLOVENSKA a sem aj previezol z Prahy, namiesto do Košíc v roku 1992 košickou spoločnosťou leasingované, ultraľahké lietadlo. Pri nákupe tohto PODVIEDOL NI ELEN MAJITEĽA LIETADLA, ALE AJ ISTÚ RENOMOVANÚ POISŤOVŇU A TIEŽ AJ PRAŽSKÉHO V ÝROBCU TOHTO LIETADLA! HOREUVEDENOU TRANSAKCIOU POŠKODIL LEN KOŠICKÚ LEASINGOV Ú SPOLOČNOSŤ NAJMENEJ O 1 MILIÓN Sk.


Kde všade mal Mácha informátorov? (podnadpis) Po rýchlom úteku z Košíc, k čomu podľa všetkého DOSTAL AVÍZO OD JEHO UNIFORMOV ANÝCH INFORNÁTOROV, sa o svoje práva začali hlásiť aj ďalší poškodení. Takto o krem košickej leasingovej spoločnosti, Miestneho úradu príslušnej mestskej čas ti Košíc ostal dlžný aj spoločnosti K..V 330 tis. Sk, ďalšej spoločnosti K..N vyše 1.3 mil. Sk, spoločnosti K..O 150 tis. Sk, nehovoriac už o VÚB v Košiciac h.


Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa vraj nič nestalo (podnadpis) Podnet detektívnej agentúry na začatie trestného stíhania Pavla Máchu prijala Krajská prokuratúra Košice, ktorá ho odstúpila Okresnej prokuratúre Košice - v idiek, odtiaľ zasa Okresnému veliteľstvu PZ SR Košice - vidiek, KTORÉ VLASTNE DALO PODNET K ZADRŽANIU PAVLA MÁCHU V APRÍLI 1994 na Slovensko - Ukrajinských hraniciach, pri snahe o jeho prekročenie v motorovom vozidle Volkswagen. Vyšetrovateľka Obvodného úradu vyšetrovania PZ SR Košice II. por. JUDr. Gabrie la MAJEROVÁ, ktorá nakoniec vec realizovala, "NEZISTILA NAPLNENIE SKUTKOVEJ PO DSTATY TRESTNÉHO ČINU" v tom čase "nezamestnaného" už českého občana, ako to u viedla vo svojom uznesení zo dňa 29. 4. 1994. A tak Pavel Mácha si veselo odce stoval naspäť PODNIKAŤ DO ČIECH S CENNÝMI PAPIERMI, kde však za týždeň bol opä tovne ZADRŽANÝ pre zmenu políciou ČR v priestoroch pražskej a. s. L...V. Pre N EDOSTATOK dôkazov a KOORDINÁCIE zo slovenskej strany bol po výsluchu PREPUSTEN Ý!!!


Keď sa detektívna agentúra písomne obrátila na Krajskú prokuratúru v Košiciach so sťažnosťou NA NEČINNOSŤ ORGÁNOV ČINNÝCH V TRESTNOM KONANÍ, dozvedela sa na jprv, ŽE NEBOLA OPRÁVNENÁ VO VECI, potom, že NEDODRŽALA PLATNÉ TERMÍNY. Keď vš ak detektívna agentúra všetky tieto tvrdenia vyvrátila, zistila nakoniec, ŽE N IE JE ŽIADNA SNAHA ZO STRANY ORGÁNOV ČINNÝCH V TRESTNOM KONANÍ V TEJTO VECI V SÚLADE SO ZÁKONOM KONAŤ. Na základe toho detektívna agentúra podala sťažnosť G enerálnej prokuratúre SR v Bratislave pre porušenie zákona všetkými, v tejto v eci zainteresovanými štátnymi orgánmi.


Kecanie štátnych orgánov - kontra realita (podnadpis) Preto často úsmevne vyznievajú na stránkach niektorých slovenských denníkov po lemiky o vymáhaní dlhov a to najmä na stránkach Nového času. Vo svojom vydaní dňa 2. 11. 1994 pod názvom - Čierni muži s dáždnikom prichádzajú aj k nám, s p dtitulkom - Aj hlupák aj maniak môžu, pracovník Ministerstva vnútra SR dr. Duš an IVAN uviedol, že aj on môže vymáhať peniaze /no comment/.


Skutočnosť je však oveľa závažnejšia, KEĎ POŠKODENÍ SÚ BEZRADNÍ NEČINNOSŤOU PR ÍSLUŠNÝCH SLOVENSKÝCH ŠTÁTNYCH INŠTITÚCII. Tých inštitúcii, ktoré sú v demokra tických krajinách pilierom zákonnosti, ale aj istoty občanov.


NA SLOVENSKU NA ROZDIEL OD TÝCHTO KRAJÍN, ZÁKONY POMALY ALE ISTE CHRÁNIA PODVO DNÍKOV, NOVOZBOHATLÍKOV, KTORÍ SA NEŠTÍTIA NIČOHO, ABY ZÁKON NEMAL NA NICH DOS AH. Na čo samozrejme, z podvodne získaných peňazí, majú dostatok prostriedkov. Preto dosť nepresvedčivo vyznievajú filozofické úvahy Jaroslava IVORA, bývaléh o riaditeľa Úradu vyšetrovania MV SR v Bratislave, zverejnené v tých istých no vinách, ktoré sa snažia vymáhanie veriteľmi svojich oprávnených finančných nár okov stotožniť, i keď nepriamo, s vydieraním. Takto sa môže medzi obyvateľstvo m SR rozšíriť názor, že ten kto sa domáha svojich práv mimosúdnou cestou, keď vie že súdnou cestou neobstojí, DOPÚŠŤA SA VLASTNE VYDIERANIA SVOJHO DLŽNÍKA! Ďalej rozvádza svoje úvahy tým, že nemožno pripustiť, ABY NIEKTO BRAL PRÁVO DO VLASTNÝCH RÚK. Dlžoby nikoho neoprávňujú na to, aby konal protiprávne. Podľa Jaroslava Ivora by to viedlo k zavedeniu práva lynča a k anarchii. Vyzýva záro veň, že v takomto prípade sa treba bezprostredne obrátiť na políciu, lebo je t u práve na to, aby občanov chránila?! Autor tohto článku v Novom Čase potom do plňuje, že predovšetkým podvodníkov, ktorým sa na Slovensku darí ako málokde n a svete.


Škoda len, že pán Ivor z titulu svojej generálskej hodnosti nechce otvorene pr iznať, že hlavným vinníkom sú tú POLITICI, POSLANCI A LEGISLATÍVA - LEBO ZLOČI N IDE LEN PO TAKÚ HRANICU, PO AKÚ MU TO UMOŽNÍ VÝKONNÁ, ZÁKONODÁRNA A ŠTÁTNA M OC!!! TAM, MEDZI TOUTO "ELITOU", JE HLAVNÉ HNIEZDO ZLOČINECKÉHO HNOJA A ŠPINY. JE TRAGÉDIOU, ŽE ZA TÚTO ZAVRHNUTIAHODNÚ ČINNOSŤ POUŽÍVAJÚ EŠTE NADŠTANDARTNÉ VÝHODY, O KTORÝCH SA RADOVÉMU OBČANOVI ANI NESNÍVA.


Vladimír PAVLÍK